Lexikon – Általános fogalmak

 

Fordítóiroda

Olyan fordítási, tolmácsolási és kapcsolódó tevékenységet végző gazdasági társaság, amely a megrendelők számára lehetővé teszi az írásbeli, illetve szóbeli kommunikációt, hozzáadott érték nyújtásával: a forrásszöveget előkészíti a fordításra, a kész fordítást minőség-ellenőrzésnek veti alá, és elvégzi a szöveg- és kiadvány szerkesztési, valamint archiválási munkákat is. A fordítóiroda egynél több, a fordítóirodában fordítóként dolgozó, szakfordítói minősítéssel rendelkező munkatársat foglalkoztat, és a fordítások elkészítéséhez alvállalkozási formában külső munkatársakat is igénybe vehet.

Fordító

Olyan fordítási szolgáltatást nyújtó természetes személy, aki rendelkezik a fordításhoz szükséges általános és szakirányú végzettséggel, illetve az adott szakterületen elsajátított szaktudással is rendelkezik.

Szakfordító

Szakszöveg fordításával foglalkozó személy.

Nyersfordítás

Lefordított, de ellenőrizetlen, átdolgozás és lektorálás nélküli szöveg. Irodalmi szövegnek a műfordítás alapjául szolgáló, szó szerinti fordítása.

Fordítás

Írott szöveg átültetése (a forrásnyelvről) írott formában egy másik nyelvre (a célnyelvre) ugyanannak a jelentésnek egy másik nyelven történő létrehozására. A fordítási tevékenység része a más személy által végzett teljességi ellenőrzés, az átdolgozás, a korrektúra, a stilizálás, a nyelvi és szakmai lektorálás és minden más, a fordítás hűségét elősegítő eszköz a fordítás céljának megfelelően.

Szakfordítás

Valamely szakma szókincsét tartalmazó szöveg fordítása.

Műfordítás

Irodalmi alkotás művészi értékű fordítása.

Nyomdakész fordítás

Szakmailag és nyelvileg lektorált, stilizált és szerkesztett fordítás, amelyet tördelés után nyomdai korrektúrának vetettek alá.

Lektorálás

A fordítás teljes körű ellenőrzése nyelvi és szakmai szempontok és a fordítás célja szerint. A lektorálás lehet csak szakmai vagy nyelvi. A fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a modern tudomány és technika kifejezései alapján.

Szerkesztés

A fordítás nyelvi, tematikai, és logikai szempontok szerinti szerkesztése és műszaki szerkesztése a fordítás céljának megfelelően.

Átdolgozás

Az elkészült és ellenőrzött fordítás átdolgozása előre meghatározott ismérvek és célok alapján.

Stilizálás

A fordítás céljának megfelelő és a fordítást felhasználó célcsoport igényeit kielégítő nyelvi és szakmai stílus létrehozása.

A fordítás célja

A fordítás többféle célra készülhet, a felhasználási cél meghatározza a fordítás elkészítéséhez szükséges munkafázisokat és eszközöket.

Hivatalos fordítás

Olyan fordítás, amelyet a fordítóiroda záradékkal lát el, amelyben igazolja, hogy a fordítás megfelel a forrásnyelvi szöveg jelentésének.

Fordítás hitelesítése

A fordítás hitelesítése a fordításhoz fűzött közjegyzői záradékkal történik, amely készülhet magyar nyelven, két nyelven vagy csak az adott idegen nyelven. A hitelesítést kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készítheti el.

Fordítási folyamat

A forrásnyelvi szöveg átültetése a célnyelvre, egy olyan célnyelvi szöveg elkészítése érdekében, amely eleget tesz a fordítás céljának. A fordítási folyamat része lehet a lektorálás.

Tolmácsolás

A forrásnyelven megfogalmazott szóbeli vagy írásbeli szövegnek a célnyelven megfogalmazott szöveggé való átalakítása szóban.

Kísérő tolmácsolás

Eseti jellegű kommunikáció támogatása. Többnyire egy személyhez kötődik, nemcsak a forrásnyelvről a célnyelvre, hanem vissza is. Tipikus esetei: látogatások, bemutatók, műhelyszintű (terepi) oktatás.

Konszekutív tolmácsolás

Konszekutív jellegűnek minősül minden olyan tolmácsolás, amelynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmács között közvetlen kapcsolat létezik. Többnyire tárgyalásokon alkalmazzák, a tolmács közvetlen résztvevője a megbeszélésnek, és a szöveget azonnal tolmácsolja, amint a beszélő befejezte a mondatát. Ez a tolmácsolás többnyire nem egyirányú, hanem mindkét irányba történik.

Előadás-követő tolmácsolás

A tolmács az előadó közelében helyezkedik el (rálátással a táblára, vetítővászonra), és a szöveget azonnal tolmácsolja, amint az előadó befejezett egy gondolatot.

Szimultán tolmácsolás

A tolmács az előadót fejhallgatón keresztül hallgatja, közvetlen rálátása van a teremre (pl. vetítővászonra, előadóra stb.) és egyidejűleg folyamatosan mikrofonba tolmácsolja az elhangzottakat. Konferencia-, szinkron- vagy kabintolmácsolásnak is nevezik.

"Fülbesúgó" tolmácsolás

Egy nagyobb csoportban, egy vagy néhány, az idegen nyelvet nem értő személy részére végzett, lényegében konszekutív jellegű tolmácsolás, amikor a tolmács a szó szoros értelmében az említettek fülébe súgja, vagy halk hangon tolmácsolja az elhangzottakat.

Aktív ("A") nyelv

A fordító anyanyelve (vagy az anyanyelvi ismérveknek megfelelő másik nyelv), amelyre a fordító más nyelvekről fordít, illetve tolmácsolást végez.

Aktív ("B") nyelv

Az a nyelv, amely a fordítónak nem az anyanyelve, de tökéletesen bírja, és amelyre egy vagy több más nyelvről fordít.

Passzív ("C") nyelv

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)et a fordító tökéletesen megért, és amely(ek)ről az aktív nyelv(ek)re fordít.

Lexikon – Nyelv és szöveg

 

Forrásnyelv

Az a nyelv, amelyen a fordítandó szöveget létrehozták.

Forrásnyelvi szöveg

A lefordítandó szöveg.

Párhuzamos szöveg

Olyan forrásnyelvi vagy célnyelvi szöveg, amely a szakterületet vagy a szövegfajtát tekintve összehasonlítható a forrásnyelvi szöveggel.

Háttérszöveg

A forrásnyelvi szöveg témájával foglalkozó forrásnyelvi vagy célnyelvi szöveg.

Célnyelv

Az a nyelv, amelyre a forrásnyelvi szöveget le kell fordítani.

Célnyelvi szöveg

A fordítási tevékenység eredménye (a lefordított szöveg, vagyis maga a fordítás).

Anyanyelvi kompetencia

Valamely nyelv olyan szintű ismerete szóban és írásban, amely megfelel annak a nyelvileg képzett személy nyelvismeretének, aki ezt a nyelvet gyermekkorában sajátította el, és azóta elsődleges nyelvként használja.

Szaknyelvi kompetencia

Az adott szakterület, valamint a szakterület szaknyelvének alapos ismerete.

Fordítói kompetencia

Az adott forrásnyelvi szöveg nyelvileg, szakmailag és idiomatikusan helyes, a forrás- és a célnyelvi szöveg funkcióját figyelembe vevő, célnyelvre történő lefordításához szükséges képesség.

Szűkített nyelvezet

Behatárolt szókincset és behatárolt megfogalmazási szabályokat használó nyelvezet.

MEGJEGYZÉS: a szűkített nyelvezet a műszaki dokumentációban többek között arra szolgál, hogy megkönnyítse a szöveg megértését a felhasználónak vagy a nem anyanyelvű alkalmazónak (pl. a légi közlekedésben), valamint lehetővé tegye az automatikus fordítási rendszerek használatát.

Lokalizáció

A forrásnyelvi dokumentáció adaptálása, figyelembe véve a végfelhasználói piac sajátosságait.