Általános szerződési feltételek

Eltérő írásbeli megegyezés hiányában a Duna Fordítóiroda (a továbbiakban: Fordítóiroda) az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését:

1. A szolgáltatás jellege, célja és terjedelme

1.1 A Fordítóiroda elsődleges szolgáltatásai: írásbeli vagy szóbeli fordítás, lektorálás, záradékolás.
Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása.
Szóbeli fordításnak – tolmácsolásnak – minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre.
Lektorálásnak minősül a Fordítóiroda vagy más szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

1.2 Írásbeli fordítás esetén a Megrendelőnek megrendelésében közölnie kell a fordítás célját. Ezek például a következők lehetnek:

  • kizárólag tájékozódás
  • nyilvánosságra hozatal (kiadás, reklám, stb.)
  • jogi felhasználás (pl. szabadalmi eljárás)
  • hivatalos fordítás
  • hitelesített fordítás
  • egyéb olyan cél, amelyre a fordítónak tekintettel kell lennie.

Hivatalos a fordítás akkor, ha azt a fordítóiroda lektorálva és saját cégjelzéses nyomtatványára készíti, az eredeti dokumentummal összefűzi, továbbá záradékkal és szárazbélyeg-nyomattal látja el.

1.3 A Megrendelőnek szóbeli fordítás – tolmácsolás – megrendelésekor is meg kell adnia a feladat jellegét:

  • Konszekutív a tolmácsolás abban az esetben, ha a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között közvetlen kapcsolat létezik.
  • Szimultán vagy szinkron jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között nincs közvetlen kapcsolat.

1.4 Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az ebből eredő károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik.

1.5 Ha a fordítás célját a Megrendelő megrendelésében nem jelölte meg, akkor a Fordítóirodának a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a Megrendelő kizárólag tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.

1.6 A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta.

1.7 A Megrendelő megrendelésében a Fordítóirodával történt előzetes megállapodás alapján kérheti a fordítás valamilyen szövegszerkesztő programmal történő feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását, illetve a fordítás esetleges később tervezett módosításai miatt a Fordítóirodánál történő archiválását.

2. A szolgáltatás díja

2.1 A szolgáltatás díját a Fordítóiroda érvényes díjszabása vagy a megrendelésre adott írásbeli árajánlata határozza meg. Írásbeli árajánlat csak a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható.
Az írásbeli fordítások elszámolása általában az elkészült fordítás (célnyelv) szóközökkel együtt számított karaktereinek mennyisége alapján történik. A Fordítóiroda, a Megrendelővel történő megállapodás alapján jogosult azonban más elszámolási egységet is meghatározni, ill. egyösszegű vállalkozói díjat megállapítani.
Tolmácsolás mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idő (óra, nap vagy hónap), amelybe beleszámít a szünetekre és az étkezésre, illetve – vidéki vagy külföldi teljesítés esetén – a helyszínre utazásra fordított idő ugyanúgy, mint a tolmácsolás tervezett kezdési időpontjához képest – a tolmácsnak fel nem róható okból – bekövetkező késedelem miatti kényszerű várakozás időtartama. Külföldi teljesítés esetén a megbízási díj egyedi megállapodás tárgya.
A Fordítóiroda kis összegű írásbeli és szóbeli fordítási megrendelések teljesítése esetén, a csekély szolgáltatási díjjal arányban nem álló ügyintézési költségeinek fedezésére minimális térítési díjat, ún. alapdíjat állapít meg.

2.2 A Fordítóiroda árajánlata csakis írásban (levél, elektronikus levél, ill. fax) és – feltéve, hogy az árajánlat nem tartalmaz érvényességi időtartamot – legfeljebb az árajánlat dátumától számított 1 hónapon belül érvényes.

2.3 Abban az esetben, ha a Fordítóiroda a szolgáltatás díját a célnyelvi szöveg mennyisége alapján határozza meg, az írásbeli árajánlat tájékoztató jellegű; a pontos díj meghatározása ebben az esetben ugyanis csak az elkészült fordítás alapján lehetséges.

2.4 Mások által készített fordítások lektorálásáért, amennyiben azt a fordítás színvonala indokolja, a Fordítóiroda jogosult a vonatkozó fordítási díjat felszámítani.

2.5 A Megrendelő kérheti a már elkészített és leszállított fordítás módosítását. Abban az esetben, ha a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Fordítóiroda jogosult a teljes szöveg után lektorálási díjat felszámítani.
Ha a Megrendelő csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a dokumentumban, a Fordítóiroda csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos szolgáltatásait számlázza a Megrendelőnek.

3. A megbízás teljesítése

3.1 Ha a teljesítés napja (órája) a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megrendelőnek megrendelésében közölnie kell.

3.2 A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Fordítóirodához a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik.

3.3 A teljesítés módjában és helyében a Megrendelő és a Fordítóiroda esetről-esetre állapodik meg. Megállapodás hiányában a teljesítés (a kész fordítás továbbítása) ugyanolyan módon történik, mint ahogy a Megrendelő az eredeti dokumentumot a Fordítóirodának eljuttatta.
Postai továbbítás esetén a fordítást a Fordítóiroda saját költségén, ajánlott küldeményként adja postára. Ennek kockázatát azonban a Megrendelő viseli.

A fordítás elektronikus úton történő továbbítása esetén a Fordítóiroda minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az e-mail határidőre, a csatolt fordítás sérülése nélkül eljusson Megrendelőhöz, de felelősséget csak a fordítást sértetlen állapotban tartalmazó fájlt csatolmányként tartalmazó e-mail határidőben történő elküldésére vállal.

3.4 A Fordítóiroda az elkészített fordítást a Megrendelő részére eljuttatja, ill. Megrendelő a kész dokumentumot/okiratot a Fordítóirodában átveheti. A Megrendelő köteles a teljes számlaértéket kifizetni abban az esetben is, ha az elkészült fordítást a Fordítóiroda írásbeli felhívása ellenére sem veszi át. Az írásbeli felszólításra a teljesítési határidőt követő 8. nap eltelte után kerül sor. Ha a Megrendelő az írásbeli felszólítás (készre jelentés) tértivevénnyel igazolt átvételét követő 8 naptári napon belül sem jelentkezik a fordításért, a Fordítóiroda a lefordított anyagot az eredeti dokumentummal és az elvégzett szolgáltatások díját tartalmazó számlával együtt tértivevényes levélben megküldi Megrendelőnek. A Megrendelő ebben az esetben a Fordítóiroda számláját ugyanúgy köteles kiegyenlíteni, mintha a fordítást a Fordítóirodában vette volna át.

 4. A megbízástól való elállás

4.1 A Megrendelő, írásbeli szolgáltatás esetén következmények nélkül elállhat a megrendeléstől abban az esetben, ha érdekmúlásának a Fordítóiroda részére történő jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el.

4.2 Ellenkező esetben a Megrendelő köteles kifizetni a megrendelés visszamondásának pillanatáig teljesített szolgáltatás munkadíját.

4.3 Tolmácsolás vagy helyszíni szakfordítás esetén a Megrendelő legkésőbb a teljesítés megkezdése előtt 3 munkanappal mondhatja vissza a megrendelést anyagi következmények nélkül. A megrendelés 3 napon belüli lemondása esetén Megrendelő köteles kifizetni a szolgáltatás várható díjának 50 %-át (legfeljebb egy napos munka esetén), illetve a teljesítés első napjára eső szolgáltatási díjat (több napos munka esetén).

5. Minőségi kifogás és szavatosság

 5.1 A Fordítóirodának a fordítást jó minőségben kell elkészítenie, oly módon, hogy az a Megrendelő által megjelölt célnak megfeleljen. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, terminológiák fordítására a Fordítóiroda nem köteles (lásd 1.6 pont).

5.2 A fordítás minőségével kapcsolatosan a Megrendelő a fordítás átvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, fogyasztói szerződés esetén két hónapon belül, tolmácsolás esetén pedig a teljesítés során, vagy legkésőbb a teljesítést követő 3 naptári napon belül élhet kifogással. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Fordítóirodának eljuttatni.

5.3 Írásbeli szolgáltatás esetén a hiányosságok kijavítására a Megrendelőnek lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a Fordítóiroda számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól.

5.4  Ha a Fordítóiroda a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

5.5 Szóbeli fordítás esetén a Megrendelő köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

 5.6 Ha a Fordítóiroda a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

5.7 A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt fordításoknál a Fordítóiroda felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a Megrendelő az 1.2 pont szerint járt el, és ha a Fordítóirodának módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a Fordítóiroda a korrektúráért külön díjat számít fel.

5.8 Kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető. Nehezen írható a szöveg, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérő ábécét (pl. latin / cirill) kell alkalmazni.

5.9 Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására szavatosság nem érvényesíthető.

5.10 Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megrendelő cégén belül használt) helytelen fordítása, valamint rövidítések fordításának mellőzése, amennyiben azok magyarázatát a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át a Fordítóirodának, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

5.11  A Fordítóiroda nem vállal felelősséget nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megrendelő a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon megadja.

5.12 A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megrendelő számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.
A Fordítóiroda a Megrendelő megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megrendelő által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.

5.13  Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Fordítóiroda szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

5.14  A számok reprodukálása a kézirat/forrásnyelvi szöveg leirata alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

5.15 A Fordítóiroda köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen.

5.16  A Fordítóiroda semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

5.17  A Megrendelő által a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátott kéziratokat, papír- vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás átadásakor vissza kell adni a Megrendelőnek, postai úton történő teljesítés esetén a fordítással együtt, egyéb esetben a Megrendelő köteles az átvételről gondoskodni.

5.18  A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy minden belső és külső munkatársát, aki a fordítandó dokumentumba, illetve az elkészült fordításba betekintést nyer, az így szerzett valamennyi információ titokban tartására kötelezi.

6. Kártérítés

A Fordítóiroda a szolgáltatásával a Megrendelőnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a Megrendelő magatartásának következtében keletkezett.

7. Fizetés

Eltérő megállapodás hiányában a fizetés átvételkor készpénzben történik.

A Fordítóirodának – különösen új, vagy kevéssé ismert, ill. nem pontosan fizető Megrendelő esetében – jogában áll előleget és készpénzes fizetést kérni. Külön megállapodás, folyamatos megrendelés esetén a teljesítés banki átutalással történhet. A fizetési határidő vonatkozásában a Fordítóiroda a Megrendelővel esetenként egyénileg állapodik meg.

A Fordítóiroda szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Fordítóiroda a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

A Megrendelő fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg.

8. Vitás kérdések eldöntése, bírói illetékesség

 8.1 A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy a Fordítóiroda szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. Ha ez nem lehetséges, a szerződéses viszonyból eredő jogviták eldöntésére a Fordítóiroda székhelye szerinti bíróság illetékes.